O funduszach UE 2014 - 2020
W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności 23 maja 2014 r. Na tę kwotę składają się:
 • ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych, w tym ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej i nie uczącej się młodzieży,
 • ok. 700 mln euro dostępnych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • 4,1 mld euro na projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim  w obszarze transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”,
 • ok. 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej,
 • ok. 287 mln z zarządzanej przez KE, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną,
 • ok. 100 mln euro na działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów miejskich.

Środki te można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Ponadto podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. Poziom dofinansowania unijnego w wysokości 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz 80 proc. dla Mazowsza.


Umowa Partnerstwa

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa.

W dokumencie przedstawiono m.in.:
 • najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych,
 • powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi,
 • podział funduszy na poszczególne dziedziny,
 • układ programów operacyjnych,
 • podział odpowiedzialności za zarządzanie pieniędzmi europejskimi pomiędzy szczebel regionalny i centralny.

Nowością jest ujęcie w jednym dokumencie, w celu lepszej koordynacji, funduszy polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski. Wśród nich:
 • zwiększenie konkurencyjności gospodarki,
 • poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju,
 • podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

Nominalnie wciąż najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40 proc.

Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną.


Krajowe programy operacyjne

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestujemy poprzez 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Umowa Partnerstwa jest dla nich punktem odniesienia. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia poniższa tabela.
 
Podział środków unijnych na programy krajowe  
Program Infrastruktura i Środowisko 27,41 mld euro
Program Inteligentny Rozwój 8,61 mld euro
Program Polska Cyfrowa 2,17 mld euro
Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,69 mld euro
 Program Polska Wschodnia 2 mld euro
Program Pomoc Techniczna 700,12 mln euro
Regionalne programy operacyjne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia poniższa tabela.
 
WOJEWÓDZTWO  CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO CENY BIEŻĄCE, EURO
Dolnośląskie 2 252 546 589
Kujawsko-Pomorskie 1 903 540 287
Lubelskie  2 230 958 174
Lubuskie 906 929 693
Łódzkie 2 256 049 115 
Małopolskie 2 878 215 972
Opolskie 944 967 792
Podkarpackie 2 114 243 760
Podlaskie 1 213 595 877
Pomorskie 1 864 811 698
Śląskie 3 476 937 134
Świętokrzyskie 1 364 543 593
Warmińsko-Mazurskie 1 728 272 095
Wielkopolskie 2 450 206 417
Zachodniopomorskie  1 601 239 216
Razem 15 29 187 057 412
Mazowieckie 2 089 840 138
Razem 16 31 276 897 550
Źródło: http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
Jesteśmy członkiem: Stowarzyszenie Kongres Kobiet LGRZZ Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego ifr IPMA Firma rodzinna